SỰ KIỆN GAME

Số lượt quay: 150,813

20,000đ

Số lượt quay: 140,089

10,000đ

Số lượt quay: 138,792

50,000đ

Rung Cây Hái Lộc

Đã quay: 679

50,000đ

RƯƠNG DC

Đã bán: 9,284

10,000đ

Rương Tinh Hệ

Đã bán: 9,148

50,000đ

Rương Chrirtmas

Đã bán: 9,154

19,000đ

Rương Tư Lệnh

Đã bán: 9,195

19,000đ

Rương Halloween

Đã bán: 9,167

10,000đ

Rương Đặc Công

Đã bán: 9,252

15,000đ

Rương Song Sát

Đã bán: 9,177

50,000đ

Rương Bãi Biển

Đã bán: 9,351

10,000đ

Rương Skin SSS

Đã bán: 10,395

50,000đ

RƯƠNG SKIN TRANG PHỤC

Đã bán: 11,702

20,000đ

RƯƠNG SKIN SIÊU VIỆT

Đã bán: 9,780

30,000đ

Rương Bí Ẩn

Đã bán: 11,653

20,000đ