Tất cả
dư 1 đá quý
Tướng: 49
Trang phục: 60
Đá quý:
Rank: Kim Cương
800,000đ
Tướng: 53
Trang phục: 47
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
800,000đ
Tướng: 50
Trang phục: 36
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
800,000đ
Tướng: 52
Trang phục: 38
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
800,000đ
Tướng: 47
Trang phục: 51
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
800,000đ
Tướng: 50
Trang phục: 49
Đá quý: Không
Rank: Tinh Anh
800,000đ
dư 1 đá quý
Tướng: 26
Trang phục: 26
Đá quý:
Rank: Bạc
120,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 16
Đá quý: Không
Rank: Vàng
100,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 13
Đá quý: Không
Rank: Vàng
100,000đ
murad siêu việt
Tướng: 35
Trang phục: 31
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
300,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 21
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
150,000đ
Tướng: 36
Trang phục: 38
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
350,000đ
Tướng: 47
Trang phục: 51
Đá quý:
Rank: Tinh Anh
550,000đ
dư 1 đá quý
Tướng: 45
Trang phục: 35
Đá quý:
Rank: Kim Cương
550,000đ
dư 1 đá quý
Tướng: 39
Trang phục: 33
Đá quý:
Rank: Kim Cương
400,000đ
nakroth aic khiêu chiến
Tướng: 45
Trang phục: 45
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
500,000đ
nakroth aic khiêu chiến
Tướng: 36
Trang phục: 55
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
350,000đ
Tướng: 39
Trang phục: 55
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
400,000đ
Tướng: 45
Trang phục: 54
Đá quý: Không
Rank: Tinh Anh
500,000đ
murad siêu việt
Tướng: 35
Trang phục: 41
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
350,000đ